(0165) 398 888 info@trivers.nl

Vragen

Illustratie hand-in-hand

Vragen over dyslexie

Welke kinderen komen in aanmerking voor de vergoede behandeling?

De vergoeding geldt voor kinderen:

 1. die een leerlingdossier(leesdossier) hebben waaruit blijkt dat er in het onderwijs een traject van intensieve extra begeleiding is geweest bij het leren lezen (en spellen).
 2. die in 2012 7, 8,9 , 10 of 11 jaar oud zijn (geboren op of na 01-01-2000) waarbij de zorg aanvangt voor de 12e verjaardag van het kind.
 3. waarvan de school vermoedt dat er sprake is van ernstige, enkelvoudige dyslexie door de geringe vooruitgang bij dit traject.

Mijn kind is al 12 jaar wat nu?

In sommige gevallen is een kind in een betreffend kalender jaar net jarig geweest en valt dus net buiten het zorgverzekeringtraject. In het volgende kalenderjaar kan dit kind echter wel weer in aanmerking komen. Een voorbeeld ter verduidelijking: Als kinderen op bijvoorbeeld 2 januari 2013, 13 jaar worden, wordt aangeraden om enkele maanden van te voren als ouders schriftelijke toestemming te vragen aan de zorgverzekeraar om voor onderzoek iets af te wijken van de datum. Vervolgens wordt aangeraden 3 maanden van te voren het kind aan te melden bij Trivers-Dyslexie Instituut Roosendaal. Wij kunnen dan ook qua planning rekening houden met de verjaardag van het kind.

Dyslexie in groep 3

Om dyslexie vast te stellen hanteren wij enkele criteria en richtlijnen (zie algemeen). Om leerachterstanden voor lezen en/of spellen vast te stellen moeten er ten minste drie meetmomenten zijn geweest. Rekeninghoudend met de meest bruikbare toetskalender van basisscholen zijn er op zijn vroegst drie meetmomenten verzameld in medio groep 4 of medio groep 3 na doublure. Dit betekent dat er in groep 3 al wel vermoedens van dyslexie uitgesproken kunnen worden, maar een eventuele diagnose dyslexie kan niet eerder gesteld worden dan medio groep 4 of medio groep3 na doublure.

Mijn kind heeft ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) kan het in aanmerking komen voor vergoede dyslexiezorg?

Als de ontwikkelingsstoornis ADHD (of een variant daarvan, zoals het onoplettende type) is vastgesteld, kunnen kinderen alsnog in aanmerking komen voor diagnostiek en behandeling. Trivers-Dyslexie Instituut Roosendaal houd de volgende standpunten aan:

 • Het kind vertoont gedurende tenminste een half jaar geen gedragsproblemen meer als gevolg van medicatie, verklaard door de behandelend arts of huisarts en
 • Er is gedurende dat halve jaar intensieve lees- en/of spellingshulp geboden en
 • De ernstige lees- en/of spellingproblemen blijven bestaan.

Mijn kind is hoogbegaafd komt het dan wel voor vergoede zorg in aanmerking?

Als een kind meer begaafd is dan gemiddeld worden voor het vergoedingstraject diagnostiek en behandeling dezelfde criteria gebruikt als bij kinderen die niet (hoog)begaafd zijn. Dus om in aanmerking te komen voor behandeling moet ook bij (hoog)begaafde kinderen uit didactische gegevens en onderzoek blijken dat er sprake is van scores behorende tot de laagste 10% (herhaaldelijke E-scores).

Mijn kind is al onderzocht, kan ik voor de behandeling overstappen naar Trivers-Dyslexie Instituut Roosendaal?

Trivers-Dyslexie Instituut Roosendaal biedt diagnostiek en behandelingen in één hand. Als uw kind al bij een ander zorgverlener is aangemeld en onderzocht dan vragen wij u een schriftelijke toestemming van de zorgverzekeraar om over te mogen stappen naar Trivers-Dyslexie Instituut Roosendaal Wanneer het onderzoek heeft plaatsgevonden volgens het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling (PDDB, 2006) kan het behandeltraject bij Trivers-Dyslexie Instituut Roosendaal worden op opgestart; is dit niet het geval dan is aanvullend onderzoek nodig om wel aan de eisen van de regeling te voldoen.

Mijn kind is al onderzocht, maar het onderzoeksbureau mag geen behandeling uitvoeren. Kan ik bij Trivers-Dyslexie Instituut Roosendaal terecht voor vergoede behandeling?

Als het onderzoek is uitgevoerd door een particulier bureau dat niet volgens het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling (PDDB, 2006) werkt, is het traject van aanmelding, diagnostiek en behandeling bij Trivers-Dyslexie Instituut Roosendaal gelijk aan dat van andere kinderen die aangemeld worden. Er kan vaak wel gebruik gemaakt worden van gegevens uit eerder onderzoek.

Waarom moet ik een kopie van de legitimatie van mijn kind meesturen?

De identificatieplicht voor de zorg geldt vanaf de geboorte. Dit is vastgelegd in de Zorgverzekeringswet (Zvw).U kunt zich identificeren met een geldig paspoort, rijbewijs of met een Nederlandse identiteitskaart. Ouders moeten hun kind(eren) hebben ingeschreven in hun eigen paspoort of voor het kind zelf, hoe jong ook, een eigen identiteitsbewijs hebben. Kinderen vanaf 14 jaar moeten hun eigen identiteitsbewijs tonen als ze medische zorg nodig hebben. Kinderen jonger dan 14 mogen ingeschreven staan in het paspoort van een van de ouders.

Trivers Dyslexie Instituut Roosendaal – Breda – Brabant

Contact opnemen

  Hoe wij omgaan met je persoonsgegevens kun je lezen in ons Privacy beleid


  veilig mailen
  Trivers maakt gebruik van ZorgMail voor het veilig versturen van privacygevoelige informatie.

  Trivers streeft continu naar het optimaal leveren van kwalitatief uitstekende en veilige zorg voor cliënten. Nieuwe Europese wetgeving heeft dit nog eens verder aangescherpt en daarom heeft Trivers besloten veilig mailen mogelijk te maken. handleiding veilig mailen