(0165) 398 888 info@trivers.nl
Illustratie hand-in-hand

Dyslexie op school

In Neder land heeft ongeveer 10% van de bassischoolleerlingen moeite met het leren lezen (bij 3-4% kan gesproken worden van dyslexie). Leert een kind niet goed lezen, dan heeft dit grote invloed op de schoolloopbaan en het verder functioneren in de maatschappij. Het is dan ook belangrijk dat basisscholen leesproblemen zo vroeg mogelijk opmerken en aanpakken.

Om basischolen te ondersteunen zijn daarom dyslexieprotocollen ontwikkeld.

De protocollen geven aan op welke manier de leerkracht lees- en spellingproblemen (Protocol Leesproblemen en Dyslexie) kan signaleren en aanpakken. Als een kind met lees- en spellingproblemen uitvalt zou een school altijd een handelingsplan moeten maken en een kind extra ondersteuning geven volgens de richtlijnen van het protocol leesproblemen en Dyslexie.

Is er onvoldoende vooruitgang ondanks de extra hulp dan is er mogelijk sprake van dyslexie.

Trivers Dyslexie Instituut Roosendaal – Breda – Brabant

Contact opnemen

    Hoe wij omgaan met je persoonsgegevens kun je lezen in ons Privacy beleid


    veilig mailen
    Trivers maakt gebruik van ZorgMail voor het veilig versturen van privacygevoelige informatie.

    Trivers streeft continu naar het optimaal leveren van kwalitatief uitstekende en veilige zorg voor cliënten. Nieuwe Europese wetgeving heeft dit nog eens verder aangescherpt en daarom heeft Trivers besloten veilig mailen mogelijk te maken. handleiding veilig mailen